Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku:

Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

Skrót oznaczenia pochodzi od francuskich słów Conformité Européenne – co w tłumaczeniu znaczy Zgodność Europejska. Oznakowanie „CE” musi być umieszczone w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Oznaczenie można nanieść na gotowy wyrób wyłącznie po przeprowadzeniu kompletnej oceny zgodności. Niedopuszczalne jest nanoszenie oznakowania przed przeprowadzeniem oceny zgodności lub na maszynach, które nie spełniają wymagań rozporządzenia dotyczących wymagań zasadniczych.

Bardzo częstą praktyką niezgodną z przepisami jest oznakowanie maszyn znakiem „China Export”, który jest bardzo podobny do europejskiego oznakowania „CE”. Należy zwrócić szczególną uwagę, że umieszczanie nieprawidłowego oznakowania podlega karze grzywny i skutkuje wycofaniem produktu z obiegu. Różnica dotyczy odległości pomiędzy literami – w prawidłowym oznakowaniu litery są od siebie mocno odsunięte oraz różnica dotyczy litery „E”, gdzie w prawidłowym oznakowaniu środkowa kreska jest krótsza.

Rysunek nr 2. Wzór nieprawidłowego oznakowania „CE”

Źródło:  Opracowanie własne

Polecane posty

Osłony maszyn

Osłony maszyn są istotnym elementem bezpieczeństwa. Podstawowym zadaniem jest ochrona osób przed zagrożeniami stwarzanym przez różnego rodzaju elementy ruchome. Jest to część maszyny, skonstruowana i

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem

Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku: Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.