Strona główna » Instrukcja obsługi maszyn

Instrukcja obsługi maszyn

Obecnie w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym bezpieczeństwo pracownika stawiane jest na pierwszym miejscu. Ze zwiększeniem świadomości pracodawców i pracowników wzrasta poziom bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Koszty zarządzania bezpieczeństwem czy wprowadzania nowych rozwiązań są o wiele niższe niż sumy związane z wypłacaniem świadczeń powypadkowych dla poszkodowanych pracowników czy ich długookresowej absencji. Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także skompletowanie wymaganej dokumentacji oraz opracowanie instrukcji obsługi.

Zgodnie z przepisami pracodawca zobowiązany jest do udostępnienia dla pracownika maszyn i urządzeń bezpiecznych, nie zagrażających jego zdrowiu i życiu. Bezpieczne maszyny to takie, które spełniają wymagania obecnie obowiązujących przepisów. Przy kontroli bezpieczeństwa maszyn i urządzeń należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Wskazane jest, aby w formie dobrej współpracy i kontaktów, użytkownik i producent wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i szeroko pojętego użytkowania maszyny. Pozwoli to producentowi na ciągłe udoskonalanie maszyny, a użytkownik maszyny będzie podnosił poziom bezpieczeństwa wewnątrz swojej organizacji. 

Zgodnie z zaleceniami UE państwa członkowskie powinny współpracować i dążyć do zniwelowania zagrożeń na stanowisku pracy. Współpraca ta powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu.

 Prawidłowa instrukcja obsługi maszyn jest istotnym dokumentem towarzyszącym maszynie. Celem zrealizowania wymagania dla maszyn powinna  być ona dołączona do wyrobu, oraz spełniać wytyczne zawarte w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE

Oferta stworzenia instrukcji obsługi maszyn 

Tworzenie instrukcji obsługi maszyn to nasza pasja. Opracowanie instrukcji obsługi maszyny wymaga specjalistycznej wiedzy. Dzięki zdobytemu doświadczeniu w różnych branżach służymy profesjonalną pomocą. W obecnych czasach w dobie Internetu i łatwości uzyskania wszelkiego rodzaju informacji czy pomocy, świadomość producentów i pracodawcy rośnie – jest to niezmiernie ważny i pocieszający aspekt. Absolutnie żadne inne  korzyści nie mogą stawiane być ponad bezpieczeństwo użytkownika – nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie.  Należy ciągle dążyć do doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem. 

Podstawowe zagadnienia – instrukcja obsługi 

Prawidłowa instrukcja obsługi maszyny opisuje  cały cykl „życia maszyny” począwszy od transportu i montażu, kończąc na obsłudze, konserwacji i utylizacji maszyny. Kluczowym elementem instrukcji jest opis zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, ale oprócz tego wskazanie i uwzględnienie możliwego do przewidzenia użycia niewłaściwego. Rzeczą niezmiernie ważną jest zadbanie, aby maszyna nie wyrządziła osobie obsługującej krzywdy i nie naraziła jej na utratę zdrowia lub życia. Ustawodawstwo określa drogę postępowania jaką należy przebyć oraz w jaki sposób przeprowadzić kompletną, rzetelną ocenę zgodności. Obowiązkiem producenta jest zastosowanie się do tego, a pracodawca powinien przeprowadzić czynności, nakłady, kontrole, aby zapewnić bezpieczeństwo w swojej organizacji. 

Co powinna zawierać instrukcja obsługi maszyn? 

Prawidłowa instrukcja obsługi maszyny będąca na wyposażeniu maszyny powinna zawierać m.in.: 

 • nazwę i pełny adres producenta, 
 • określenie maszyny, 
 • deklaracje zgodności WE (dopuszczalna jest kopia), 
 • ogólny opis maszyny, 
 • rysunki i schematy niezbędne do właściwej konserwacji i naprawy maszyny, 
 • sprawdzenia prawidłowości w działaniu maszyny, 
 • opis stanowisk, 
 • ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyny, 
 • instrukcje montażu i transportu, 
 • informacje na temat środków ochrony indywidualnej, w które musi wyposażyć się użytkownik, 
 • warunki stateczności, sposób postępowania w przypadku wypadku lub awarii, 
 • opis najważniejszych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych, 
 • specyfikacje części zamiennych, które mają być użyte, gdy mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, 
 • parametry dotyczące emisji ciśnienia akustycznego, 
 • informacje na temat promieniowania emitowanego przez maszynę, 
 • a także wskazać ryzyko resztkowe oraz sposób utylizacji.

Jakie są wymagania prawne dla instrukcji obsługi maszyn

Wymagania odnośnie zawartości prawidłowej instrukcji obsługi maszyn zawarte są w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Rozporządzeniem wprowadzającym ww. dyrektywę jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228). Zadaniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela jest opracowanie instrukcji obsługi maszyny przed wprowadzeniem do obrotu i dostarczenie jej wraz z maszyną. Prawidłowa instrukcja obsługi maszyn to niezbędny element towarzyszący maszynie. Instrukcja obsługi maszyny jest opracowaniem, która pomoże użytkownikowi obsługiwać ją w sposób bezpieczny i prawidłowy. 

Instrukcja obsługi maszyn, a dyrektywa maszynowa 

Prawidłowa Instrukcja obsługi maszyny określa najważniejsze zasady bezpieczeństwa, sposoby użytkowania i konserwacji maszyny. Dyrektywa maszynowa określa konkretne wymagania odnośnie informacji jakie powinna zawierać prawidłowa instrukcja obsługi – są to podstawowe wymagania dla maszyn oddawanych do użytku na terenie UE. Opracowanie instrukcji obsługi maszyn  jest jednym z najważniejszych wymagań dla producenta maszyn. Tworzenie instrukcji obsługi maszyn należy zacząć od podstawowych wytycznych pkt 1.7.4.2 dyrektywy maszynowej.  

Język instrukcji maszyn zgodny z dyrektywą 2006/42/WE

Prawidłowa instrukcja obsługi maszyny musi być sporządzona w języku urzędowym Unii Europejskiej lub w językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym wprowadza się do obrotu maszynę lub oddaje ją do użytku. Ważnym elementem instrukcji obsługi maszyny jest oznaczenie na stronie tytułowej jej oryginalności tekstu lub tłumaczenia. Instrukcja obsługi maszyny powinna być oryginałem lub tłumaczeniem instrukcji oryginalnej. Maszyna powinna być wyposażona w instrukcję oryginalną i tłumaczenie instrukcji oryginalnej.

Literatura

 1. Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn – Wydanie drugie – czerwiec 2010r.;
 2. Rączkowski B. „BHP w praktyce” wyd. XVII; Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2014r.
 3. Siemiątowski P. „Maszyny. Zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2019r.

Źródła prawa

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn;