Strona główna » Tworzenie dokumentacji technicznej

Tworzenie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna jest elementem współtworzonym z daną maszyną czy linią produkcyjną. Tworzona dokumentacja techniczna powinna wykazać, że maszyna spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Swoim zakresem obejmuje wszystkie informację niezbędne do ukazania, że maszyna wytworzona została zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i najlepsza praktyką inżynierską. Celem dokumentacji technicznej jest umożliwienie producentom wykazania zgodności maszyn z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Jest ona również pomocna dla organów nadzoru rynku przy przeprowadzaniu kontroli zgodności maszyn. Rzeczą istotną jest, że producent nie ma obowiązku udostępniania dokumentacji technicznej użytkownikowi. Przedstawiamy ją właściwym organom krajowym na ich uzasadniony wniosek. Wynika to z tego, że bardzo często w dokumentacji są istotne dane tzw. know-how i producenci maszyn nie chcą udostępniać wrażliwych danych na zewnątrz organizacji. 

Dokumentacja techniczna nie musi znajdować się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej i może być dostępna w wersji niematerialnej. Producent powinien przechowywać dokumentacje przez okres przynajmniej 10 lat od daty produkcji maszyny lub daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza. 

Niespełnienie wymagań przez producenta może być wystarczającą podstawą do zakwestionowania zgodności danej maszyny z wymaganiami zasadniczymi. Należy również nadmienić, że wymagania dla maszyny nieukończonej różnią się w stosunku do maszyny kompletnej. 

Jak zrobić dokumentacje techniczną?

Tworzenie dokumentacji technicznej obejmuje  m.in projekt maszyny, wytworzenie i działanie maszyny.  Należy wziąć pod uwagę aspekt, że w tworzonej dokumentacji technicznej nie trzeba uwzględniać wszystkich szczegółów dotyczących projektowania, wyliczeń i projektów. Producent lub upoważniony przedstawiciel musi zagwarantować, że tworzona przez niego dokumentacja będzie zawierała informacje wskazujące, iż podjął wszelkie odpowiednie dostępne środki i rozwiązania techniczne celem eliminacji ryzyka występującego podczas użytkowania maszyny. Metody sprawdzania konieczne do zapewnienia zgodności maszyn, wraz z niezbędnymi kontrolami, badaniami typu, badaniami próbek lub badaniami jednostkowymi, są zazwyczaj określone w odpowiednich normach zharmonizowanych.

Ponadto w przypadku gdy maszyna należy do kategorii maszyn, w których zastosowanie ma jedna z procedur oceny zgodności nakładająca dodatkowe obowiązki przeprowadzenia badań poprzez jednostkę notyfikowaną, protokół z tego badania również powinien znajdować się w dokumentacji technicznej.  

Wraz z ciągłym rozwojem produktu pamiętaj o aktualizacji instrukcji obsługi jak i dokumentacji technicznej. 

Najważniejsze elementy dokumentacji technicznej:

Dokumentacja techniczna obejmuje:

  1. Dokumentację konstrukcyjną zawierającą m.in.: ogólny opis maszyny, rysunek zestawieniowy maszyny i schematy obwodów sterowania, schematy pneumatyczne, hydrauliczne itd. jak również istotne opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia działania maszyny, rysunki złożeniowe i wykonawcze , wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań,  itp., niezbędne do sprawdzenia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
  2. Dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę analizy, zawierającą wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną.
  3. Zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, wskazujące zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami, wszelkie sprawozdania techniczne podające wyniki wszystkich badań przeprowadzonych albo przez producenta albo przez jednostkę wybraną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
  4. Egzemplarz instrukcji maszyny.
  5. W odpowiednich przypadkach, deklarację włączenia wmontowanej maszyny nieukończonej. Odpowiednią instrukcję montażu takiej maszyny, a także egzemplarz deklaracji zgodności WE maszyn lub innych produktów włączonych do maszyny.
  6. Egzemplarz deklaracji zgodności WE.

Źródła

  1. Siemiątowski P. „Maszyny. Zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2019r.
  2. Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn – Wydanie drugie – czerwiec 2010r.;
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn;