Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi to dokument, który swoim zakresem obejmuje cały okres życia maszyny, począwszy od transportu, montażu i użytkowania, a kończąc na jej utylizacji.

Zadaniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela jest opracowanie instrukcji przed wprowadzeniem do obrotu i dostarczenie jej wraz z maszyną.

Instrukcja musi być sporządzona w języku urzędowym Unii Europejskiej lub w językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym wprowadza się do obrotu maszynę lub oddaje ją do użytku. Ważnym elementem instrukcji jest oznaczenie na stronie tytułowej jej oryginalności tekstu lub tłumaczenia. Maszyna powinna być wyposażona w instrukcję oryginalną lub tłumaczenie instrukcji oryginalnej.

Instrukcje będące na wyposażeniu maszyny powinny zawierać m.in.: nazwę i pełen adres producenta, określenie maszyny, deklaracje zgodności WE (dopuszczalna jest kopia), ogólny opis maszyny, rysunki i schematy niezbędne do właściwej konserwacji i naprawy maszyny, sprawdzenia prawidłowości w działaniu maszyny, opis stanowisk, ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyny, instrukcje montażu i transportu, informacje na temat środków ochrony indywidulanej, w które musi wyposażyć się użytkownik, warunki stateczności, sposób postepowania w przypadku wypadku lub awarii, opis najważniejszych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych, specyfikacje części zamiennych, które maja być użyte, gdy mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, parametry dotyczące emisji ciśnienia akustycznego, informacje na temat promieniowania emitowanego przez maszynę, wskazać ryzyko resztkowe oraz sposób utylizacji.

Instrukcja jest opracowaniem, które pomoże użytkownikowi w sposób bezpieczny i prawidłowy obsługiwać maszynę.

Polecane posty

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem

Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku: Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.