Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi to dokument, który swoim zakresem obejmuje cały okres życia maszyny, począwszy od transportu, montażu i użytkowania, a kończąc na jej utylizacji.

Zadaniem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela jest opracowanie instrukcji przed wprowadzeniem do obrotu i dostarczenie jej wraz z maszyną.

Instrukcja musi być sporządzona w języku urzędowym Unii Europejskiej lub w językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym wprowadza się do obrotu maszynę lub oddaje ją do użytku. Ważnym elementem instrukcji jest oznaczenie na stronie tytułowej jej oryginalności tekstu lub tłumaczenia. Maszyna powinna być wyposażona w instrukcję oryginalną lub tłumaczenie instrukcji oryginalnej.

Instrukcje będące na wyposażeniu maszyny powinny zawierać m.in.: nazwę i pełen adres producenta, określenie maszyny, deklaracje zgodności WE (dopuszczalna jest kopia), ogólny opis maszyny, rysunki i schematy niezbędne do właściwej konserwacji i naprawy maszyny, sprawdzenia prawidłowości w działaniu maszyny, opis stanowisk, ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyny, instrukcje montażu i transportu, informacje na temat środków ochrony indywidulanej, w które musi wyposażyć się użytkownik, warunki stateczności, sposób postepowania w przypadku wypadku lub awarii, opis najważniejszych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych, specyfikacje części zamiennych, które maja być użyte, gdy mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, parametry dotyczące emisji ciśnienia akustycznego, informacje na temat promieniowania emitowanego przez maszynę, wskazać ryzyko resztkowe oraz sposób utylizacji.

Instrukcja jest opracowaniem, które pomoże użytkownikowi w sposób bezpieczny i prawidłowy obsługiwać maszynę.

Polecane posty

Osłony maszyn

Osłony maszyn są istotnym elementem bezpieczeństwa. Podstawowym zadaniem jest ochrona osób przed zagrożeniami stwarzanym przez różnego rodzaju elementy ruchome. Jest to część maszyny, skonstruowana i

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn

Wprowadzenie poszczególnej maszyny na rynek to nie tylko jej budowa i projekt, ale także cała otoczka wokół tego – tj. niezbędna dokumentacja i analiza celem

Maszyny nieukończone i zespół maszyn

Maszynę nieukończoną należy odróżnić od maszyny gotowej do zainstalowania. Rozbudowa nie polega na zainstalowaniu układu napędowego w maszynie dostarczonej bez takiego mechanizmu. Musi zatem zostać

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE składa się tylko z liter „CE” w formie graficznej przedstawionej na rysunku: Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.