Strona główna » Wymagania minimalne i wymagania zasadnicze

Wymagania minimalne i wymagania zasadnicze

Rozporządzenia wprowadzające wymagania minimalne i zasadnicze mają na celu zabezpieczenia użytkownika maszyny przed zagrożeniami. Ich wspólnym mianownikiem jest: bezpieczeństwo. Rzeczą wielce istotną jest minimalizowanie ryzyka i zagrożeń. 

Należy rozróżnić, że spełnienie wymagań zasadniczych leży głównie po stronie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, natomiast spełnienie wymagań minimalnych po stronie użytkownika, pracodawcy. 

W przypadku gdy pracodawca stwierdzi, że użytkowana maszyna, pomimo zadeklarowanej zgodności z wymaganiami zasadniczymi stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników to powinien podjąć odpowiednie kroki naprawcze w tym zakresie, a wszelkie prace modernizacyjne powinien zgłosić do producenta, a następnie udokumentować. 

Pomimo widocznych różnić pomiędzy wymaganiami minimalnymi, a zasadniczymi nie jest wykluczone, a jest to wręcz wskazane, aby w formie dobrej współpracy i kontaktów, użytkownik i producent wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i szeroko pojętego użytkowania maszyny. Pozwoli to producentowi na ciągłe udoskonalenie maszyny, a użytkownik maszyny będzie podnosił poziom bezpieczeństwa wewnątrz swojej organizacji. 

Zgodnie z zaleceniami UE państwa członkowskie powinny współpracować i dążyć do zniwelowania zagrożeń na stanowisku pracy. Współpraca ta powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Celem nadrzędnym i bezdyskusyjnym jest zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.